1. Schimbarea administrației

Schimbăm administrația,
schimbăm sectorul 6.

PRINCIPII DE ACȚIUNE

Respectarea legii și corectitudine în toate deciziile și acțiunile Primăriei

Administrația locală trebuie să devină un exemplu de bune practici din punctul de vedere al respectării legii și al combaterii corupției. Fie că este vorba de proiectele de investiții, atribuirea contractelor, angajările din cadrul instituțiilor, eliberarea autorizațiilor de construire, aprobarea planurilor urbanistice sau activități, totul trebuie să fie realizat respectând cu strictețe legea.

Analiza situației la nivelul anului 2020

Propunem ca la începutul mandatului să fie realizat un audit și o analiză temeinică a modulului în care funcționează instituțiile locale. Această analiză va cuprinde o verificare a achizițiilor publice și a contractelor aflate în derulare, a situațiilor financiare, precum și a modului în care au fost implementate proiectele de investiții.

Continuarea proiectelor și a măsurilor oportune

Propunem ca la începutul mandatului să fie realizată o evaluare a proiectelor aprobate în mandatele trecute. Toate proiectele și măsurile bune vor fi continuate. Pentru proiectele la care există probleme de legalitate sau oportunitate va fi analizat modul în care pot să fie modificate sau anulate de la caz, la caz.

Exemplu: vom continua reabilitarea termică a blocurilor din sector, dar vom face asta după o evaluare a modului în care s-a realizat până în prezent acest proces.

Prioritizarea proiectelor

Având în vedere situația critică în care ne aflăm din punct de vedere financiar, va fi realizată o analiză și o prioritizare a proiectelor în funcție de urgența, importanța sau oportunitatea lor.

Concursuri de idei și consultare publică

Proiectele vor trebui să aibă ca puncte de pornire strategii, analize și o consultare publică reală.
Vom dezvolta o baza de date cu părţile interesate către care să plece periodic informări privind proiectele de acte normative, soluţii identificate şi aflate în curs de dezbatere publică, invitaţii la şedinţe de dezbatere, de consultare.
Vom susţine consultarea periodică dintre administraţie şi cetăţeni, pornind de la practica audienţelor pe care consilierii locali şi primarul trebuie să le ţină, până la organizarea de întâlniri periodice ale cetăţenilor cu aleşii locali, pentru stabilirea nevoilor şi priorităţilor comunităţii.

Colaborare și cooperare

Primăria Sectorului 6 nu trebuie să acționeze ca o insulă de administrație, ci într-o strânsă colaborare cu administrațiile vecine, instituții, ONG-uri, grupuri civice.

Fonduri europene pentru un Sector 6 european

Fondurile europene – adevărata șansă la progres a României

Fondurile europene sunt vitale pentru evoluția pozitivă a României: sunt nu doar necesare, ci chiar esențiale în contextul socio-economic actual nu doar din tara noastră, ci și din această parte a Europei, frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO. Fondurile structurale sunt acordate pentru ca un stat membru sa atingă un nivel minim de dezvoltare a infrastructurii față de standardele europene: în acest sens, investițiile se concentrează pe creșterea economică, crearea locurilor de muncă și pe dezvoltarea euroregiunilor, respectiv diminuarea neajunsurilor structurale în special în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate, ce au PIB-ul/locuitor cu mult sub media europeana. În paralel, Fondurile de Coeziune își propun să reducă diferențele dintre regiunile și țările europene în așa fel încât nivelul de trai al comunităților să se încadreze într-un minim asemănător și echilibrat, indiferent de țară.

Astfel, Uniunea Europeană investește în toate aspectele ce au ca rezultat dezvoltarea economică și socială a statelor membre: educația, formarea profesională, crearea și ocuparea locurilor de muncă, dezvoltarea durabilă, eficiența energetică, protecția mediului înconjurător, cercetarea, dezvoltarea, inovarea, agricultura și dezvoltarea rurală, turismul rural, infrastructura de toate tipurile (educațională, medicală, rutieră, fluvială, maritimă, feroviară, aeriană), șamd.

În perioada 2021-2027, alocarea totală pentru România va fi de circa 84 miliarde euro, din care 73,3 miliarde euro bani nerambursabili, și 12 miliarde euro credite (cu rambursare până în anul 2058):

 • 40 miliarde euro = sume nerambursabile alocate pe Cadrul Financiar Multianual;
 • 20 miliarde euro = sume nerambursabile alocate în cadrul Next Generation EU (programul de redresare a economiei lansat recent de către UE);
 • 12 miliarde euro = credite rambursabile pana în 2058 în cadrul Next Generation EU;
 • 4,4 miliarde euro = suma nerambursabila în cadrul Just Transition Fund (Fondul pentru o Tranziție Justa), dedicat regiunilor miniere unde va trebui sa se renunțe complet la cărbune;
 • 0,5 miliarde euro = sume nerambursabile alocate în cadrul Horizon Europe;
 • 1,5 miliarde euro = sume nerambursabile alocate în cadrul Connecting Europe;
 • InvestEU = garanții pentru sectorul privat;
 • Instrumentul de solventa = garanții.

În cadrul următorului buget, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune – vor exista cinci priorități investiționale (investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2; acestor priorități li se vor aloca 65-85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre):

 1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;
 2. O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice;
 3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
 4. O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate;
 5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane

Pentru ca o comunitate locală să crească în mod inteligent și sustenabil, e nevoie de o administrație deschisă, transparentă și colaborativă cu celelalte părți interesate, un mix între atragerea de investitori, parteneriate și expertiză.

Nu se pot realiza lucruri mari dacă nu se reușește definirea lucrurilor mari. Viziunea e legată de strategie, iar o strategie pe termen mediu și lung e necesară oricărei comunități.

De aceea este nevoie de o viziune clară privind viitorul respectivei comunități, la care să se ajungă în urma unei dezbateri publice de amploare, în care să fie implicate absolut toate părțile interesate din orașul respectiv: administrația publică, mediul academic, mediul de afaceri, societatea civilă, partenerii externi (Comisia Europeană).

Viziunea stă la baza strategiei de dezvoltare a comunității, cu cei 2-3 piloni stabiliți de către comunitate (dacă sunt mai mulți, resursele se vor irosi inutil și nu se vor putea finaliza toate proiectele avute în vedere).

Pornind de la strategie, se stabilesc obiectivele majore pe care și le propune comunitatea în cauza.

Obiectivele au indicatori de realizare, ce vor da naștere unor idei de proiecte. Acestea nu trebuie să vină doar de la autoritatea publică, ci de la toate entitățile ce compun viața respectivei comunități. Cu atât mai mult cu cât, în secolul 21, democrația adevărată este numai cea participativă.

Pentru fiecare idee / concept de proiect avut în vedere, este nevoie ca experții în domeniu să identifice liniile optime de finanțare, acordând prioritate finanțărilor nerambursabile disponibile, și mai puțin creditelor.

Autoritățile locale vor avea la dispoziție mai multe Programe Operaționale în cadrul cărora sa depună aplicații în vederea realizării de proiecte cu finanțare europeană.

În cadrul Programului Operațional Regional, se vor putea finanța:

 • Digitalizarea serviciilor publice și a celor sociale;
 • Reabilitarea energetică a clădirilor publice și a celor rezidențiale;
 • Infrastructura aferentă mobilității urbane, în vederea scăderii emisiilor de gaze cu efect de seră și a creșterii calității aerului și a vieții;
 • Construire / reabilitare / modernizare / extindere / echipare infrastructură educațională nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și tehnic și învățământ special organizat în unități de învățământ speciale;
 • Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, inclusiv creșterea securității spațiilor publice;
 • Investițiile în infrastructura din domeniul cultural, în mediul urban, inclusiv creșterea securității spațiilor

În cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabila, se vor putea finanța:

 • Gestiunea deșeurilor în vederea tranziției către economia circulară;
 • Creșterea calității aerului și a nivelului de evaluare și monitorizare a calității acestuia în acord cu directivele

În cadrul Programul Operațional Creștere Inteligenta și Digitalizare, se vor putea finanța:

 • Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice: Securitate cibernetică,

interoperabilitate la nivelul serviciilor publice digitale; Proiecte care vizează procesul de luare a deciziilor prin sisteme și soluții complexe (ex: Big Data, Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud, Supercomputer, Blockchain, Quantum Computing etc.); Proiecte care vizează dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publica în vederea punerii lor la dispoziția publicului și a reutilizării lor (ex. : în economie); Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și ocupare (echipamente și infrastructură).

În cadrul Programul Operațional Combaterea Sărăciei, se vor putea finanța:

 • Măsuri care țintesc dezvoltarea serviciilor de suport pentru ocupare;
 • Măsuri care contribuie la un acces mai bun al femeilor la piața muncii, precum și la un echilibru mai bun al vieții de familie cu viața profesională;
 • Măsura privind promovarea îmbătrânirii active include acțiuni de voluntariat care permit schimburile inter-generaționale, precum și acțiuni care contribuie la menținerea stării de sănătate a persoanelor vârstnice;
 • Măsuri prin Strategiile de dezvoltare locală ce pot finanța servicii de educație și îngrijire pentru copii, servicii de tip before și after school, servicii de suport educațional pentru copiii la risc de abandon școlar, servicii de sprijin educațional pentru adulții vulnerabili, în funcție de nevoile identificate în Strategiile de dezvoltare

În cadrul Programul Operațional Capital Uman, se vor putea finanța:

 • Noi abordări în furnizarea serviciilor integrate de ocupare, adaptate nevoilor grupurilor dezavantajate pe piața muncii (persoane inactive, cu dizabilități, șomeri de lungă durată, persoane reîntoarse în țară, );
 • Creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al tinerilor;
 • Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a economiei sociale;

 

 • Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții și de reconversie profesională pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității de pe piața muncii;
 • Servicii suport pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii.

În cadrul Programul Operațional Sănătate, se vor putea finanța:

 • Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii publice a centrelor unde se furnizează servicii de de asistență medicală comunitară, a centrelor în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică;
 • Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare și integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară.

Resurse suplimentare:

Instrumentul european pentru redresare în situații de urgenta (instrumentul „Next Generation EU”), în valoare de 750 de miliarde euro, va mări capacitatea temporară a bugetului UE prin împrumuturi contractate de Comisia Europeana în numele statelor membre de pe piețele financiare.

Fondurile vor fi canalizate prin intermediul bugetului UE către statele membre pentru a sprijini prioritățile în materie de investiții și reforme, și vor fi utilizate pentru consolidarea programelor financiare esențiale pentru redresare până la data de 31 decembrie 2024.

Pachetul se bazează pe trei piloni:

 • instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de statele membre pentru a se redresa, a remedia consecințele crizei și a ieși mai puternice din aceasta;
 • măsuri de stimulare a investițiilor private și de sprijinire a întreprinderilor aflate în dificultate;
 • consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica învățămintele desprinse din criză și pentru a spori soliditatea și reziliența pieței

Principalul instrument de redresare va fi un nou Mecanism de reconstrucție și reziliență, conceput special pentru a finanța investiții și reforme aliniate la prioritățile europene.

Obiectivul acestui mecanism va fi de a sprijini investițiile și reformele esențiale pentru o reconstrucție durabilă, de a îmbunătăți reziliența economică și socială a statelor membre și de a sprijini tranziția verde și cea digitală. Conform propunerii, mecanismul va avea un buget de 560 de miliarde euro, care îi va permite să contribuie la finanțarea planurilor de reconstrucție și de reziliență ale statelor membre. Acesta va avea un mecanism de grant în valoare de până la 310 miliarde euro și va putea acoperi până la 250 de miliarde euro sub formă de împrumuturi.

De asemenea, Comisia propune o noua inițiativă, denumita REACT-EU, cu scopul de a spori sprijinul pentru coeziune acordat statelor membre. Finanțarea prin acest instrument va sprijini principalele acțiuni de remediere a consecințelor crizei intreprinse în sectoarele care sunt cele mai importante pentru o reconstrucție verde, digitală și rezilientă. Este vorba inclusiv de investiții destinate remedierii consecințelor crizei asupra piețelor forței de muncă, inclusiv prin subvenții pentru angajare, scheme de șomaj tehnic și măsuri de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, sprijinirea sistemelor de sănătate și furnizarea de capital circulant pentru întreprinderile mici și mijlocii.

În ceea ce privește Fondul pentru o Tranziție Justă, propus de Comisie, cu un buget total de

40 de miliarde euro, acesta va putea fi utilizat în regiunile cele mai afectate pentru a atenua impactul socioeconomic al tranziției către neutralitatea climatică, de exemplu sprijinind recalificarea lucrătorilor, ajutând IMM-urile sa creeze oportunități economice și realizând investiții în tranziția către o energie curata și în economia circulară.

Totodată, Comisia propune consolidarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală cu 15 miliarde euro, pentru a ajuta fermierii și zonele rurale să realizeze schimbările structurale necesare pentru punerea în aplicare a Pactului Ecologic European (European Green Deal) și în special pentru a sprijini realizarea obiectivelor ambițioase stabilite în noua strategie privind biodiversitatea și în strategia „De la fermă la consumator”.

Ca o noutate, Comisia propune un program EU4Health, cu o finanțare de 9,4 miliarde euro, pentru a sprijini investițiile în infrastructuri, instrumente, structuri, procese sanitare critice și în capacități de laborator, inclusiv instrumente de supraveghere, modelizare, prognoza, prevenire și gestionare a epidemiilor. De asemenea, se va sprijini instituirea unui mecanism de dezvoltare, achiziționare și gestionare a produselor relevante pentru situații de criza în domeniul sănătății, precum medicamentele – inclusiv vaccinurile – și tratamentele, produsele intermediare, ingredientele farmaceutice active și materiile prime aferente acestora; dispozitive și echipamente medicale, precum ventilatoarele, îmbrăcămintea și echipamentele de protecție, materialele și instrumentele de diagnosticare. Totodată, se propune investirea în transformarea digitală a sectorului sănătății și în implementarea unor infrastructuri digitale interoperabile, inclusiv pentru cercetare și schimbul de date.

DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Administrația locală va construi și va decide în funcție de nevoile și dorințele cetățenilor.

Accesul cetățenilor va fi permis și încurajat la dezbaterile tuturor organismelor deliberative, inclusiv prin transmiterea în direct, în mediul online, a ședințelor acestora fie că este vorba de ședințe de plen, comisii de specialitate sau dezbateri despre proiectele importante din comunitate. Pentru proiectele de mare anvergură se va introduce și un sistem de consultare publică online cu posibiitatea de a vota online modul de realizare al proiectelor.

Bugetare participativă

Comunitatea locală va avea posibilitatea să decidă în fiecare an, în mod direct, felul în care o parte din bugetul local va fi cheltuit. Colega mea Georgeta Mitran, parte a echipei consilierilor locali USR Sector 6, a inițiat și depus deja un astfel de proiect în anul 2019. Proiectul a fost aprobat, dar nu a fost pus în aplicare de către administrația PSD.

Transparentizare și eficientizarea comunicării

Elaborarea unui sistem de informare, online, pe site-ul primăriei, care să cuprindă în detaliu bugetul, contractele și facturile plătite de aceasta, cu corespondente între cele trei niveluri;

Publicarea în mediul online atat a rapoartelor de audit semestrial și anual cat si a rapoartelor de activitate ale Primarului, consilierilor locali si principalele directii din subordinea Primariei Sectorului 6

Simplificarea comunicarii cu cetățenii: implementarea unei platforme online «PRIMĂRIA ONLINE», prin care să se poată accesa serviciile primăriei; suport online pe site-ul primăriei prin chat

Introducerea punctului de întrebări și interpelări la începutul ședințelor Consiliului Local și încurajarea participării cetățenilor.

Vom face un audit al instrumentelor de comunicare pentru a identifica soluţii prin care acestea să transmită informaţii într-o manieră prietenoasă despre toate serviciile publice prestate de primărie şi direcţiile din subordine, despre circuitul documentelor în primărie, despre facilităţi pentru cetăţeni, toate informaţiile relevante pentru viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Sectorului 6.

În plus, vom adăuga site-ului posibilitatea de abonare la newsletter, un buletin informativ care să plece periodic către toţi cei interesaţi şi care să comunice cetăţenilor informaţii despre activitatea instituţiilor din administraţia publică.

Exemplu: Funcționarul digital

În 2018 primăria Cluj a prezentat cetăţenilor săi, funcţionarul public digital Antonia. Prin intermediul platformei online a primăriei, acest instrument digital a preluat 60 de cereri de la distanţă fără să mai fie nevoie de deplasarea cetăţeanului la registratura instituţiei. În 2019 numărul de cereri a crescut la 94, iar pentru 2020 este aşteptat ca acest număr să crească.

Acest proces a permis Primăriei Cluj să scurteze cu 40% circuitul documentelor în instituţii. Putem replica modelul de succes al funcţionarului digital şi la nivelul Primăriei Sector 6.

Există un ghid de bune practici, există know how care să poată fi consultat. Avem nevoie să existe voinţă politică pentru ca acest proiect să fie demarat. Informarea publică

2. Acasă în Sectorul 6

Sectorul 6 trebuie să devină locul în care să îți dorești să locuiești, locul în care să vrei să îți întemeiezi o familie și în care să te simți acasă.

URBANISM ȘI ARHITECTURĂ – DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI STOPAREA HAOSULUI

Refacerea Planului Urbanistic Zonal Sector 6 având ca obiectiv eliminarea prevederilor nocive

Planul Urbanistic Zonal Sector 6 aprobat în februarie 2020 conține o serie de probleme de legalitate precum și prevederi nocive ce trebuie eliminate (zone prea dense, revenirea la incadrarea in zona V acolo unde aceasta a fost modificată, corectarea zonelor cu înălțimi prea mari raportat la lățimea străzilor etc.)

Inventarierea cladirilor existente și a destinațiilor lor, cu verificarea autorizațiilor emise și a modului în care acestea au fost respectate.

În colaborare cu celelalte instituții abilitate se va realiza o evaluare a modului în care proiectele urbanistice din ultimii ani au respectat legislația și autorizațiile emise.

Oprirea derogărilor - ”fără blocuri între case”

Va fi stopat fenomenul derogărilor urbanistice prin care în multe cartiere din sector au apărut dezvoltări imobiliare ce nu respectă regimul de înălțime al zonelor în care se află.

Realizarea de ghiduri de amenajare urbană

Vor fi realizate ghiduri de amenajare urbană care sa cuprindă sugestii și indicații privind: tratarea fațadelor (volumetrii, raport plin-gol, materiale, culori și pattern-uri recomandate, elemente decorative etc.), tratarea spațiilor verzi (specii de plante recomandate, recomandări peisagistice), mobilierul urban și tipuri de pavaje etc.

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SPAȚIULUI URBAN

Concursuri de idei și consultare publică

Toate amenajările spațiilor urbane importante se vor realiza doar prin concursuri de idei și printr-o largă informare și consultare a cetățenilor

Accesibilizarea Sectorului 6

Vor fi implementate proiecte prin care sectorul 6 să devină cu adevărat accesibil pentru toți locuitorii săi precum și pentru cei care îl tranzitează. Exemple: eliminarea pragurilor de nivel (a bordurilor) de la trecerile de pietoni și înlocuirea lor cu rampe de acces, semnalizare adecvată în toate instituțiile publice, semafoare adaptate pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Îmbunătățirea calității aleilor pietonale prin: inlocuirea pavajelor cu unele de buna calitate (inclusiv pe stradutele mici dintre blocuri, până acum neglijate de actuala administratie), eliberarea pietonalului de elemente care impiedica sau ingreuneaza traficul pietonal (panouri publicitare, pubele gunoi, chioșcuri de ziare/flori, alte construcții provizorii).

Totodată, vom iniția un parteneriat între ADP și Asociațiile de locatari pentru a construi rampe de acces în scări și vom analiza posibilitatea condiționării acordării autorizațiilor de construcție și de prezența rampelor de acces în proiectul tehnic.

Structură supraveghere amenajare urbană

Înființarea unei structuri care sa vegheze la buna implementare a ghidurilor de amenajare urbana și care să monitorizeze calitatea spațiului urban (gropi, calitatea pavajelor și marcajelor, calitatea spațiilor verzi și a elementelor de mobilier urban, calitatea fațadelor, obiecte căzute/aruncate care împiedică circulația) dublată de o platformă on-line pe care cetățenii să poată face sesizări

Înlocuire garduri metalice cu garduri vii

Renunțarea la gărdulețele metalice inestetice care împrejmuiesc spațile verzi aferente blocurilor și nu numai. Înlocuirea acestora cu garduri vii formate din arbuști adaptați climei noastre.

SĂNĂTATE

Măsuri constante combatere Coronavirus

Dezinfecție periodică spații publice, instituții, puncte aglomerate.

Campanii de informare și educare, actualizate conform noutăților din domeniu.

Sprijinire grupuri vulnerabile (monitorizare și consiliere, distribuire alimente de bază la domiciliu

SPITALE ȘI POLICLINICI MODERNE PENTRU SECTORUL 6

Construirea unei policlinici pentru copii

Construirea unei policlinici moderne pentru copii, cu regim de urgență, disponibilă 24/24, având un design prietenos pentru cei mici și aparatură de ultimă generație.

Modernizarea infrastructurii aferente policlinicilor de cartier și accesibilizarea lor

Administrația locală va moderniza infrastructura aferentă policlinicilor de cartier și va sprijini accesibilizarea lor pentru toți cetățenii. (Spre exemplu vor fi reparate și modernizate căile de acces, parcările, spațiile verzi aferente, sistemul de iluminat și orice alte elemente ale domeniului aflate în proximitatea lor)

După caz se vor efectua lucărri de modernizare, consolidare sau eficientizare termică a clădirii.

Educația medicală către prevenție

Crearea unui rol activ pentru medici și asistenții din cabinetele școlare prin realizarea de campanii periodice de informare și educare a elevilor din sector.

Campanii de informare locală privind accesul la medicina de prevenție cu focus pe grupurile vulnerabile: mame singure, copii in risc de sărăcie, femei, pensionari.

Sprijinirea proiectelor ce vizează construirea de spitale în sector

Administrația Sectorului 6 va sprijini proiectele inițiate de către structurile Primăriei Capitalei sau administrației centrale pentru construirea de spitale în sector:

Spital Zonal de 300 de paturi, proiect asumat de Primăria Capitalei în anul 2018

Spital în zona bd Vasile Milea, in colaborare cu MAN și MI.

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI PROBLEME SOCIALE

Construirea, extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale

Școala ”Vreau și eu” – un prototip de școală modernă: propunem construirea unei școli noi, moderne, în zona Cartierului Brâncuși -Prelungirea Ghencea. O școală cu o arhitectură și o infrastructură modernă, care să facă din mersul la școală o plăcere pentru toții elevii săi.

Dotarea unităţilor şcolare cu materiale didactice şi echipamente specifice activităţilor de predare interactivă în valoare de 5 milioane de euro (aproximativ 24.500 mii lei) pe perioada a 4 ani.

Continuarea investițiilor în construirea de săli de sport și amenajare / reamenajare terenuri de sport.

Alocarea de fonduri pentru achiziția de carte pentru bibliotecile școlare

Parteneriate cu mediul privat în vederea sprijinirii învățământului dual (dotarea adecvată a laboratoarelor, stagii de practică..)

Identificarea de posibile spații pentru construirea de creșe și grădinițe, în zonele unde există deficit

Vom face o analiză specifică a numărului de preșcolari din Sectorul 6 pentru a stabili necesarul de locuri și zonele din sector care prezintă deficit , pentru învățământul preșcolar și identificarea soluțiilor pentru acoperirea unui număr cât mai mare de locuri.

Vom identifica noi spații și apoi construirea de creșe și grădinițe în zonele unde există cerere peste capacitatea instituțiilor. De asemenea se vor avea în vedere soluții pentru extinderea și creșterea capacității spațiilor existente (exemplu: prin mansardarea unităților existente unde este posibil acest lucru).

Consolidarea unităților de învățământ din sector urmată de lucrări de modernizare și autorizare ISU

Toate unitățile de învățământ din sector vor fi evaluate din punct de vedere al riscului seismic și vor fi auditate ISU. În baza acestor evaluări se vor realiza lucrări de consolidare și modernizare adaptate fiecărui caz în parte. De asemenea se vor asigura infrastructura și utilitățile de bază pentru unitățile școlare.

Continuarea și dezvoltarea sistemului public accesibil de programe after-school

Administrația locală va continua să sprijine și să dezvolte un sistem public, accesibil de programe de tip after-school.

Program de Burse

Continuarea și dezvoltarea sistemului de burse pentru elevii cu rezultate deosebite la scoală și la olimpiade, precum și pentru cei care provin din familii cu venituri modeste.

Sprijin suplimentar de tip voucher , îmbracăminte, încălțăminte, etc. pentru susținerea copiilor antepreșcolari, preșoclari care aparțin grupurilor vulnerabile.

Vom implementa planuri de interevenție specificie stabilite la nivelul unităților de învațământ în forma unor scheme de granturi pentru unitățile care au copii/tineri/elevi aflați în situația de risc, de abandon școlar sau părasire timpurie a școlii.

Activități extrașcolare și proiecte

Dezvoltarea unei rețele de activități extrașcolare organizate de Primărie: cercuri pe discipline de învățământ, formare vocațională, activități sportive.

Colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului pentru implementarea unui program la nivelul tuturor școlilor și grădinițelor, organizând competiții sportive dedicate elevilor, pentru a stimula practicarea sportului și adoptarea un stil de viață sănătos

Testarea școlarilor pentru identificarea copiilor supradotați și susținerea dezvoltării acestora (Înființarea de Centre de excelență pentru copiii supradotați).

Educație juridică și educație antreprenorială pentru elevii din sector.

Parteneriate cu ONG-uri ce realizează proiecte de profil.

Asigurarea infrastructurii tehnice necesare pentru ca orele să poată avea loc în mediul online și toți copii din sector să poată accesa școala online.
Dezvoltarea instituției de mediator școlar și sanitar în cadrul grupurilor vulnerabile.

MĂSURI ÎN DOMENIUL SOCIAL

Noi locuințe sociale

În colaborare cu Primăria Capitalei se va realiza o inventariere a proprietăților deținute de către administrația locală în vederea identificării de clădiri sau spații ce pot să fie amenajate ca locuințe sociale.
De asemenea în colaborare și cu administrația centrală se vor identifica terenuri ce se pot preta pentru realizarea de noi locuințe sociale.
Pornind de la aceste analize se vor realiza proiecte de investiții ce vor avea ca rezultat noi locuințe sociale în Sectorul 6.

Asigurarea unui sistem transparent de atribuire a locuințelor sociale.

Cantine sociale

Cantinele sociale vor beneficia de sprijin constant în vederea modernizării și îmbunătățirii infrastructurii.
Vor fi realizate parteneriate cu companii din domeniul HoReCa în vederea sprijinirii activității cantinelor sociale din sector. Vor fi inițiate campanii de informare în legătură cu facilitățile existente astfel încât potențialii beneficiari să afle detaliile necesare privind cantinele sociale din sector.

Proiecte și Parteneriate

Administrația locală va iniția parteneriate cu alte entități în vederea realizării de proiecte sociale, de exemplu parteneriate cu ONG-uri și asociații.

Finanțarea parțială, pe bază de proiect, a inițiativelor sociale ale instituțiilor de cult (construcții de orfelinate, case sociale, creșe, gradinițe, cantine sociale).

Realizarea unui de centre de tip respiro.

Sustinerea programelor de incluziune socială.

Creearea unui adăpost pentru victimele violenței domestice.

 

 

Sprijinire comunități defavorizate și grupuri vulnerabile

Program pentru reducerea discriminării bazate pe criterii etnice și promovarea interculturalității și egalității de șanse în rândul copiilor

În vederea dezvoltării acestui program, considerăm utilă înființarea unor cluburi de arte care să cultive creativitatea și expresivitatea copiilor, în vederea creșterii stimei de sine a acestora și depășirii barierelor psihologice auto-induse, ce împiedica pe termen lung adaptarea acestora în societate și cauzează riscul ridicat de abandon școlar.

Principalele beneficii ale acestei sub-activități sunt:

-Descoperirea și dezvoltarea copiilor talentați;

-Descoperirea pasiunilor și dezvoltarea abilităților;

-Dezvoltarea capacităților de interacțiune a copiilor;

-Dezvoltarea gândirii creative a participanților;

-Dezvoltarea spiritului de echipă;

-Promovarea nediscriminării în rândul copiilor;

-Promovarea interculturalității prin activități artistice cu tematică interetnică;

Activitățile cu caracter creativ vor încuraja gândirea critica, rezolvarea problemelor, încrederea în sine și dezvoltarea individuala în plan personal și academic, sprijinind formarea armonioasa a fiecărui copil.

. Program pentru reducerea discriminării bazate pe criterii etnice și promovarea interculturalității și egalității de șanse în rândul copiilor

În vederea dezvoltării acestui program, considerăm util înființarea unor cluburi de arte care să cultive creativitatea și expresivitatea copiilor, în vederea creșterii stimei de sine a acestora și depășirii barierelor psihologice auto-induse, ce împiedică pe termen lung adaptarea acestora în societate și cauzează riscul ridicat de abandon școlar.

Principalele beneficii ale acestei sub-activități sunt:

-Descoperirea și dezvoltarea copiilor talentați;

-Descoperirea pasiunilor și dezvoltarea abilităților;

-Dezvoltarea capacităților de interacțiune a copiilor;

-Dezvoltarea gândirii creative a participanților;

-Dezvoltarea spiritului de echipă;

-Promovarea nediscriminării în rândul copiilor;

-Promovarea interculturalității prin activități artistice cu tematică interetnică;

Activitățile cu caracter creativ vor încuraja gândirea critica, rezolvarea problemelor, încrederea în sine și dezvoltarea individuala în plan personal și academic, sprijinind formarea armonioasă a fiecărui copil.

Reglementare situație juridica (Acte)

Prin intermediul proiectului, se realizează o evaluare a situației juridice a gospodăriilor ce înglobează locuințe sau terenuri asupra cărora nu exista acte de proprietate, precum și o situație detaliată a persoanelor care nu dețin acte de identitate.

Problema lipsei actelor de proprietate asupra locuințelor sau terenurilor este foarte întâlnită în rândul gospodăriilor din comunitățile de romi necesitând intervenții specifice. Trebuie derulat un studiu preliminar de teren în fiecare comunitate de romi afectată de problema actelor de proprietate. În aceasta etapă, consilierii juridici vor realiza un dosar juridic individual pentru fiecare gospodărie ce nu deține acte de proprietate, pornind de la cazurile identificate în cercetarea preliminara efectuata la nivelul comunității. Acest dosar juridic va conține informații detaliate despre fiecare speță în parte, o analiză a cauzelor individuale care au condus la aceasta situație de fapt, un plan de acțiune pentru fiecare caz și documentațiile necesare pentru reglementarea problemei.

Consilierii juridici vor discuta și vor avea întâlniri de lucru cu fiecare persoană/gospodărie, cu autoritățile locale și alte autorități responsabile de reglementarea situației și va efectua investigații asupra fiecărei spețe.

Pe baza acestei evaluări individuale, se va continua cu acțiuni și demersuri specifice fiecărui caz. Pe baza dosarelor juridice individuale pregătite, Consilierul juridic va face toate demersurile legale pentru reglementarea actelor de proprietate din grupul țintă. Sunt vizate, conform cercetării preliminare, un număr de 130 de gospodării ce nu dețin acte de proprietate asupra locuinței sau terenului, care se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Toate aceste persoane au fost identificate în urma studiului realizat la nivelul comunității.

Printre acțiunile punctuale încadrate în aceasta etapa se numără:

– Realizarea demersurilor pentru cadastrare și intabulare, în cazul actelor de proprietate;

– Programarea de audiențe la autoritățile publice locale sau alte autorități responsabile de reglementarea actelor de proprietate, în situația în care exista blocaje procedurale;

– Înfățișări în instanță (acolo unde va fi cazul).

Incluziunea activă a seniorilor

Vom demara campanii si proiecte pentru ncurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta in contextul masurilor pentru asigurarea imbatranirii active ca de exemplu :
– programe pentru incurajarea participarii varstnicilor la viata sociala, prevenirea izolarii sau a institutionalizarii
– programe de voluntariat transgenerationale : tineri de voluntari din sector care sa asigurare transferul de competente digitale catre senior

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

-favorizarea incluziunii active
– acces egal la servicii de calitate
– acces la protecția socială
– favorizarea incluziunii în educație
– dezvoltarea centrelor de zi destinate copiilor cu dizabilități, cu dezvoltarea posibilității de a acorda dupa caz îngrijiri specializate la domiciliu.
– măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele fără capacitatea de exercițiu sau cu capacitate de exercitiu redusă.
– organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale specifice.
– dezvoltarea rețelei de locuințe protejate

SALUBRITATE

Infrastructură pentru salubritate

Se vor realiza investiții pentru a crea infrastructura necesară în vederea gestionării eficiente a proceselor de colectare selectivă a deșeurilor precum și pentru creșterea gradului de reciclare la nivelul sectorului.

Educare și informare

Vor fi realizate campanii de informare și educare în legătură cu colectarea selectivă, sortarea și reciclarea deșeurilor. Aceste campanii se vor realiza adaptat, având în vedere grupuri țintă cu diferite caracteristici socio-demografice.

Parteneriate

Realizarea de parteneriate cu entități din domeniul protecției mediului în vederea desfășurării de campanii comune. (Ex: instituții de învățământ, ONG-uri, asociații, companii, etc)

Exemple de bune practici

Realizarea unui sistem de colectare selectivă model la nivelul instituțiilor aflate în subordinea Primăriei și a Consiliului Local Sector 6.

SIGURANȚĂ

Reorganizarea și eficientizarea Poliției Locale Sector 6.

Coordonare și cooperare cu instituțiile similare (Poliția Locală a Municipiului București, Poliția Română, Jandarmerie, Garda de Mediu, Inspectoratul de Stat în Construcții).

Realizarea unor campanii de informare despre modul de organizare și acțiune al Poliției Locale. 

Campanii de prevenire și sancționare a unor ilegalități frecvente din anumite zone problemă (Ex: depozitarea deșeurilor necontrolată a deșeurilor în zone precum Strada Liniei, Lacul Morii, CET Vest).

Asigurarea siguranței la obiectivele de interes public. Exemplu: siguranta in scoli, stoparea si prevenirea traficului de substante interzise si traficului de carne vie in scolile si liceele din sector cu ajutorul Poliției Locale

PROTECȚIA ANIMALELOR

Reabilitarea locurilor de joacă pentru animalele cu stăpân.

Campanii de sterilizare gratuită pentru câini și pisici (colaborare cu ASPA București, dar și cu UAT-urile vecine din Ilfov).

Încurajarea adopției de câini și pisici din adăposturile ASPA.

3. Sectorul 6
conectat și accesibil

Conectarea Sectorului 6 la oraș și împrejurimi, precum și accesibilizarea lui.

Sectorul 6 este unul dintre cele mai aglomerate sectoare, fiind probleme atât la deplasarea spre centrul orașului cât și la deplasarea spre localitățile vecine.

Punctul de pornire în elaborarea soluțiilor pentru îmbunătățirea traficului în sector este Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Străzile trebuie proiectate pentru a reduce dependența de autoturismele personale și pentru a promova alternative sigure, sustenabile care pot ajuta la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

În Sectorul 6, în 2017, conform Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 6, figurau ca înmatriculate în sector un număr de 133.236 autovehicule, din care 1.274 erau cu tonaj mai mare de 12t.

București e pe locul 5 în lume și nr 1 în Europa în topul celor mai congestionate orașe, conform Tomtom Traffic Index.

SOLUȚII ȘI PROPUNERI

Benzi Unice pentru transportul public

Crearea de benzi unice pentru mijloacele de transport public pe bulevardele Iuliu Maniu și Drumul Taberei (în colaborare cu Primăria Capitalei și instituțiile din subordine).

StrăziNoi în Sectorul 6 - proiect de interconectare a cartierelor

Realizarea unor căi de conexiune între cartiere:
Legătura Militari-Prelungirea Ghencea, un bulevard cu două benzi pe sens, bandă specială transport in comun, spațiu verde intermediar, pista de biciclete cu protecție laterală, aliniament de arbori pe parțile laterale; Pe traseul Str. Valea Cascadelor – Str. Valea Largă – Bd. Prelungirea Ghencea
Legătura Drumul Taberei-Șoseaua Alexandriei, un bulevard cu două benzi pe sens, bandă unică transport public, spațiu verde intermediar, pistă de biciclete cu protecție laterală, aliniament de arbori pe parțile laterale.Pe traseul intersecție Str. Brașov – Ghencea printr-un bulevard nou spre Șos. Alexandriei.

Proiect Linia verde - Strada Liniei

Reabilitarea infrastructurii urbane de pe Strada Liniei și
printr-un proiect modern care să aibă ca rezultat o linie verde care să cuprindă: tren urban, pistă pentru transportul alternativ, traseu pietonal, aliniamente de copaci, arbuști și gazon, puncte de repaus și recereere. Totul având la bază un concurs de idei și proiecte.

Străpungeri Centură

Sprijinirea demersurilor PMB pentru realizarea a două noi legături către Centura București: Prelungirea Bulevardului
3. Sectorul 6 – conectat și accesibil
21
Timișoara către Centură și o Prelungire la Calea Giulești către Centură.

Infrastructură – Parcări

Identificarea de terenuri în vederea construirii de parcări subterane și supraterane. În primă fază se va evalua modul în care parte dintre actualele parcări la sol vor putea să fie transformate și reamenajate în vederea mării capacității

Reorganizarea străzilor secundare din sector cu sens unic pentru a permite parcarea mașinilor pe o parte a carosabilului și circulația pietonilor pe cealaltă

Verificarea modului în care se aplică legea la imobilele nou construite astfel încât locurile de parcare prevăzute în autorizații sa nu fie doar pe hârtie.

Poarta Intermodală M-3A1 transformare Depou Militari

Zona Depoului Militari va fi transformată într-o adevărată poartă de intrare în oraș prin construirea unei parcări tip Park and Ride și prin realizarea unei stații intermodale ce va folosi și dezvolta infrstructura zonei: intrările auto dinspre Autostrada A1 și Centura București, infrastructura de tramnvai precum și cea feroviară ce va permite o conectare a sectorului la viitoarea infrastructură feroviară urbană și periurbană a Bucureștiului

Parteneriate și colaborări

Proiectele ce vizează mobilitatea urbană sunt caracterizate în general de necesitatea cooperării și colaborării interinstituționale. Vom încuraja un dialog permanent între administrația locală si alte entități precum: Primăria Capitalei și celelalte primării de sector, administrațiile
3. Sectorul 6 – conectat și accesibilP
22
UAT-urilor vecine, administrația centrală, companii private, ONG-uri și asociații, alte posibile entități. Suplimentar față de ideile deja menționate, câteva exemple de proiecte ce ar putea să fie sprijinite sau inițiate:

Proiect Supralărgire Prelungirea Ghencea – colaborare cu Primăria Capitalei,

Parcare tip Park and Ride – colaborare cu Primăria Ciorogârla,

Parteneriat Parcări – colaborare cu marii retaileri din Sector, dar și cu alte instituții publice.

Transport alternativ

Primăria Sectorului 6 în colaborare cu Primăria Capitalei și administrațiile localităților vecine va realiza traseele și infrastructura necesară pentru transportul alternativ. Vor fi avute în vedere atât rute către centrul orașului și localitățile limitrofe, dar și posibile rute de agrement.
Va fi dezvoltată infrastructura de suport pentru transportul alternativ: parcări de reședință, parcări publice, puncte de repaus.

Accesibilizare

Accesibilizarea infrastructurii urbane va fi o prioritate a administrației locale atât pentru proiectele de investiții noi cât și pentru proiectele deja existente.

Exemple de elemente avute în vedere: eliminarea bordurilor și a pragurilor de nivel din dreptul trecerilor de pietoni și înlocuirea cu rampe de acces, semaforizare pentru persoanele nevăzătoare.

Verificarea modului în care se aplică legea și normativele în vigoare în cadrul instituțiilor din Sectorul 6 și luarea măsurilor necesare în vederea remedierii problemelor.

4. Sectorul 6 Verde

Obiectiv: Creșterea suprafețelor ocupate de spații verzi, o mai bună întreținere și scăderea costurilor.

PROPUNERI

Grădină Urbană și zonă de Agrement Lacul Morii

Propunem în zona Lacului Morii, în colaborare cu localitatea Chiajna construirea unui parc de mari dimensiuni, ce poate deveni, împreună cu Lacul Morii, Parcul Crângași și Pădurea Roșu cel mai important pol de atracție pentru recreere și divertisment al Capitalei. Acest proiect va fi realizat având la bază un concurs internațional de proiecte.

Amenajarea unor noi zone verzi - Parcul Serelor în Prelungirea Ghencea

Propunem realizarea unor noi parcuri în sector pentru recreere/agrement, cu respectarea principiilor sustenabilității. De exemplu, în Prelungirea Ghencea poate fi amenajat un parc de minimum 10 ha pe amplasamentul fostelor sere Militari.

Plantarea de specii vegetale cu eficiență în captarea substanțelor poluante.
Refacerea unor spații verzi afectate

(aliniamente stradale, alveole), apelând la specialiști în domeniu.

Alte măsuri

Realizarea Registrului Spațiilor Verzi la nivelul Sectorului 6 în colaborare cu Primăria Capitalei.

Toaletarea copacilor respectând regulile de tăiere specifice fiecărei specii, precum și avizele în acord cu legislația în vigoare.

Amenajarea de “Terase verzi” prin creare de grădini pe acoperișurile cladirilor, cu asigurarea hidroizolației corespunzătoare, și de “perete verde”.

Redeschiderea curților școlilor pentru activități sportive și recreative.

Crearea de colțuri de agrement în zonele virane dintre blocuri.

Realizarea de piste de alergare.