Administrația Școlilor Sector 6

.

Prioritizarea proiectelor
Concursuri de idei și consultare publică
Colaborare și cooperare
Continuarea proiectelor și a măsurilor oportune
.

.
.

DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

Administrația locală va construi și va decide în funcție de nevoile și dorințele cetățenilor.

Accesul cetățenilor va fi permis și încurajat la dezbaterile tuturor organismelor deliberative, inclusiv prin transmiterea în direct, în mediul online, a ședințelor acestora fie că este vorba de ședințe de plen, comisii de specialitate sau dezbateri despre proiectele importante din comunitate. Pentru proiectele de mare anvergură se va introduce și un sistem de consultare publică online cu posibiitatea de a vota online modul de realizare al proiectelor.

Bugetare participativă

Comunitatea locală va avea posibilitatea să decidă în fiecare an, în mod direct, felul în care o parte din bugetul local va fi cheltuit. Colega mea Georgeta Mitran, parte a echipei consilierilor locali USR Sector 6, a inițiat și depus deja un astfel de proiect în anul 2019. Proiectul a fost aprobat, dar nu a fost pus în aplicare de către administrația PSD.

Transparentizare și eficientizarea comunicării

Elaborarea unui sistem de informare, online, pe site-ul primăriei, care să cuprindă în detaliu bugetul, contractele și facturile plătite de aceasta, cu corespondente între cele trei niveluri;

Publicarea în mediul online atat a rapoartelor de audit semestrial și anual cat si a rapoartelor de activitate ale Primarului, consilierilor locali si principalele directii din subordinea Primariei Sectorului 6

Simplificarea comunicarii cu cetățenii: implementarea unei platforme online «PRIMĂRIA ONLINE», prin care să se poată accesa serviciile primăriei; suport online pe site-ul primăriei prin chat

Introducerea punctului de întrebări și interpelări la începutul ședințelor Consiliului Local și încurajarea participării cetățenilor.

Vom face un audit al instrumentelor de comunicare pentru a identifica soluţii prin care acestea să transmită informaţii într-o manieră prietenoasă despre toate serviciile publice prestate de primărie şi direcţiile din subordine, despre circuitul documentelor în primărie, despre facilităţi pentru cetăţeni, toate informaţiile relevante pentru viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Sectorului 6.

În plus, vom adăuga site-ului posibilitatea de abonare la newsletter, un buletin informativ care să plece periodic către toţi cei interesaţi şi care să comunice cetăţenilor informaţii despre activitatea instituţiilor din administraţia publică.

Exemplu: Funcționarul digital

În 2018 primăria Cluj a prezentat cetăţenilor săi, funcţionarul public digital Antonia. Prin intermediul platformei online a primăriei, acest instrument digital a preluat 60 de cereri de la distanţă fără să mai fie nevoie de deplasarea cetăţeanului la registratura instituţiei. În 2019 numărul de cereri a crescut la 94, iar pentru 2020 este aşteptat ca acest număr să crească.

Acest proces a permis Primăriei Cluj să scurteze cu 40% circuitul documentelor în instituţii. Putem replica modelul de succes al funcţionarului digital şi la nivelul Primăriei Sector 6.

Există un ghid de bune practici, există know how care să poată fi consultat. Avem nevoie să existe voinţă politică pentru ca acest proiect să fie demarat. Informarea publică

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6

URBANISM ȘI ARHITECTURĂ – DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI STOPAREA HAOSULUI

Refacerea Planului Urbanistic Zonal Sector 6 având ca obiectiv eliminarea prevederilor nocive

Planul Urbanistic Zonal Sector 6 aprobat în februarie 2020 conține o serie de probleme de legalitate precum și prevederi nocive ce trebuie eliminate (zone prea dense, revenirea la incadrarea in zona V acolo unde aceasta a fost modificată, corectarea zonelor cu înălțimi prea mari raportat la lățimea străzilor etc.)

Inventarierea cladirilor existente și a destinațiilor lor, cu verificarea autorizațiilor emise și a modului în care acestea au fost respectate.

În colaborare cu celelalte instituții abilitate se va realiza o evaluare a modului în care proiectele urbanistice din ultimii ani au respectat legislația și autorizațiile emise.

Oprirea derogărilor - ”fără blocuri între case”

Va fi stopat fenomenul derogărilor urbanistice prin care în multe cartiere din sector au apărut dezvoltări imobiliare ce nu respectă regimul de înălțime al zonelor în care se află.

Realizarea de ghiduri de amenajare urbană

Vor fi realizate ghiduri de amenajare urbană care sa cuprindă sugestii și indicații privind: tratarea fațadelor (volumetrii, raport plin-gol, materiale, culori și pattern-uri recomandate, elemente decorative etc.), tratarea spațiilor verzi (specii de plante recomandate, recomandări peisagistice), mobilierul urban și tipuri de pavaje etc.

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SPAȚIULUI URBAN

Concursuri de idei și consultare publică

Toate amenajările spațiilor urbane importante se vor realiza doar prin concursuri de idei și printr-o largă informare și consultare a cetățenilor

Accesibilizarea Sectorului 6

Vor fi implementate proiecte prin care sectorul 6 să devină cu adevărat accesibil pentru toți locuitorii săi precum și pentru cei care îl tranzitează. Exemple: eliminarea pragurilor de nivel (a bordurilor) de la trecerile de pietoni și înlocuirea lor cu rampe de acces, semnalizare adecvată în toate instituțiile publice, semafoare adaptate pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Îmbunătățirea calității aleilor pietonale prin: inlocuirea pavajelor cu unele de buna calitate (inclusiv pe stradutele mici dintre blocuri, până acum neglijate de actuala administratie), eliberarea pietonalului de elemente care impiedica sau ingreuneaza traficul pietonal (panouri publicitare, pubele gunoi, chioșcuri de ziare/flori, alte construcții provizorii).

Totodată, vom iniția un parteneriat între ADP și Asociațiile de locatari pentru a construi rampe de acces în scări și vom analiza posibilitatea condiționării acordării autorizațiilor de construcție și de prezența rampelor de acces în proiectul tehnic.

Structură supraveghere amenajare urbană

Înființarea unei structuri care sa vegheze la buna implementare a ghidurilor de amenajare urbana și care să monitorizeze calitatea spațiului urban (gropi, calitatea pavajelor și marcajelor, calitatea spațiilor verzi și a elementelor de mobilier urban, calitatea fațadelor, obiecte căzute/aruncate care împiedică circulația) dublată de o platformă on-line pe care cetățenii să poată face sesizări

Înlocuire garduri metalice cu garduri vii

Renunțarea la gărdulețele metalice inestetice care împrejmuiesc spațile verzi aferente blocurilor și nu numai. Înlocuirea acestora cu garduri vii formate din arbuști adaptați climei noastre.

SĂNĂTATE

Măsuri constante combatere Coronavirus

Dezinfecție periodică spații publice, instituții, puncte aglomerate.

Campanii de informare și educare, actualizate conform noutăților din domeniu.

Sprijinire grupuri vulnerabile (monitorizare și consiliere, distribuire alimente de bază la domiciliu

SPITALE ȘI POLICLINICI MODERNE PENTRU SECTORUL 6

Construirea unei policlinici pentru copii

Construirea unei policlinici moderne pentru copii, cu regim de urgență, disponibilă 24/24, având un design prietenos pentru cei mici și aparatură de ultimă generație.

Modernizarea infrastructurii aferente policlinicilor de cartier și accesibilizarea lor

Administrația locală va moderniza infrastructura aferentă policlinicilor de cartier și va sprijini accesibilizarea lor pentru toți cetățenii. (Spre exemplu vor fi reparate și modernizate căile de acces, parcările, spațiile verzi aferente, sistemul de iluminat și orice alte elemente ale domeniului aflate în proximitatea lor)

După caz se vor efectua lucărri de modernizare, consolidare sau eficientizare termică a clădirii.

Educația medicală către prevenție

Crearea unui rol activ pentru medici și asistenții din cabinetele școlare prin realizarea de campanii periodice de informare și educare a elevilor din sector.

Campanii de informare locală privind accesul la medicina de prevenție cu focus pe grupurile vulnerabile: mame singure, copii in risc de sărăcie, femei, pensionari.

Sprijinirea proiectelor ce vizează construirea de spitale în sector

Administrația Sectorului 6 va sprijini proiectele inițiate de către structurile Primăriei Capitalei sau administrației centrale pentru construirea de spitale în sector:

Spital Zonal de 300 de paturi, proiect asumat de Primăria Capitalei în anul 2018

Spital în zona bd Vasile Milea, in colaborare cu MAN și MI.

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI PROBLEME SOCIALE

Construirea, extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale

Școala ”Vreau și eu” – un prototip de școală modernă: propunem construirea unei școli noi, moderne, în zona Cartierului Brâncuși -Prelungirea Ghencea. O școală cu o arhitectură și o infrastructură modernă, care să facă din mersul la școală o plăcere pentru toții elevii săi.

Dotarea unităţilor şcolare cu materiale didactice şi echipamente specifice activităţilor de predare interactivă în valoare de 5 milioane de euro (aproximativ 24.500 mii lei) pe perioada a 4 ani.

Continuarea investițiilor în construirea de săli de sport și amenajare / reamenajare terenuri de sport.

Alocarea de fonduri pentru achiziția de carte pentru bibliotecile școlare

Parteneriate cu mediul privat în vederea sprijinirii învățământului dual (dotarea adecvată a laboratoarelor, stagii de practică..)

Identificarea de posibile spații pentru construirea de creșe și grădinițe, în zonele unde există deficit

Vom face o analiză specifică a numărului de preșcolari din Sectorul 6 pentru a stabili necesarul de locuri și zonele din sector care prezintă deficit , pentru învățământul preșcolar și identificarea soluțiilor pentru acoperirea unui număr cât mai mare de locuri.

Vom identifica noi spații și apoi construirea de creșe și grădinițe în zonele unde există cerere peste capacitatea instituțiilor. De asemenea se vor avea în vedere soluții pentru extinderea și creșterea capacității spațiilor existente (exemplu: prin mansardarea unităților existente unde este posibil acest lucru).

Consolidarea unităților de învățământ din sector urmată de lucrări de modernizare și autorizare ISU

Toate unitățile de învățământ din sector vor fi evaluate din punct de vedere al riscului seismic și vor fi auditate ISU. În baza acestor evaluări se vor realiza lucrări de consolidare și modernizare adaptate fiecărui caz în parte. De asemenea se vor asigura infrastructura și utilitățile de bază pentru unitățile școlare.

Continuarea și dezvoltarea sistemului public accesibil de programe after-school

Administrația locală va continua să sprijine și să dezvolte un sistem public, accesibil de programe de tip after-school.

Program de Burse

Continuarea și dezvoltarea sistemului de burse pentru elevii cu rezultate deosebite la scoală și la olimpiade, precum și pentru cei care provin din familii cu venituri modeste.

Sprijin suplimentar de tip voucher , îmbracăminte, încălțăminte, etc. pentru susținerea copiilor antepreșcolari, preșoclari care aparțin grupurilor vulnerabile.

Vom implementa planuri de interevenție specificie stabilite la nivelul unităților de învațământ în forma unor scheme de granturi pentru unitățile care au copii/tineri/elevi aflați în situația de risc, de abandon școlar sau părasire timpurie a școlii.

Activități extrașcolare și proiecte

Dezvoltarea unei rețele de activități extrașcolare organizate de Primărie: cercuri pe discipline de învățământ, formare vocațională, activități sportive.

Colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului pentru implementarea unui program la nivelul tuturor școlilor și grădinițelor, organizând competiții sportive dedicate elevilor, pentru a stimula practicarea sportului și adoptarea un stil de viață sănătos

Testarea școlarilor pentru identificarea copiilor supradotați și susținerea dezvoltării acestora (Înființarea de Centre de excelență pentru copiii supradotați).

Educație juridică și educație antreprenorială pentru elevii din sector.

Parteneriate cu ONG-uri ce realizează proiecte de profil.

Asigurarea infrastructurii tehnice necesare pentru ca orele să poată avea loc în mediul online și toți copii din sector să poată accesa școala online.
Dezvoltarea instituției de mediator școlar și sanitar în cadrul grupurilor vulnerabile.

MĂSURI ÎN DOMENIUL SOCIAL

Noi locuințe sociale

În colaborare cu Primăria Capitalei se va realiza o inventariere a proprietăților deținute de către administrația locală în vederea identificării de clădiri sau spații ce pot să fie amenajate ca locuințe sociale.
De asemenea în colaborare și cu administrația centrală se vor identifica terenuri ce se pot preta pentru realizarea de noi locuințe sociale.
Pornind de la aceste analize se vor realiza proiecte de investiții ce vor avea ca rezultat noi locuințe sociale în Sectorul 6.

Asigurarea unui sistem transparent de atribuire a locuințelor sociale.

Cantine sociale

Cantinele sociale vor beneficia de sprijin constant în vederea modernizării și îmbunătățirii infrastructurii.
Vor fi realizate parteneriate cu companii din domeniul HoReCa în vederea sprijinirii activității cantinelor sociale din sector. Vor fi inițiate campanii de informare în legătură cu facilitățile existente astfel încât potențialii beneficiari să afle detaliile necesare privind cantinele sociale din sector.

Proiecte și Parteneriate

Administrația locală va iniția parteneriate cu alte entități în vederea realizării de proiecte sociale, de exemplu parteneriate cu ONG-uri și asociații.

Finanțarea parțială, pe bază de proiect, a inițiativelor sociale ale instituțiilor de cult (construcții de orfelinate, case sociale, creșe, gradinițe, cantine sociale).

Realizarea unui de centre de tip respiro.

Sustinerea programelor de incluziune socială.

Creearea unui adăpost pentru victimele violenței domestice.

 

 

Sprijinire comunități defavorizate și grupuri vulnerabile

Program pentru reducerea discriminării bazate pe criterii etnice și promovarea interculturalității și egalității de șanse în rândul copiilor

În vederea dezvoltării acestui program, considerăm utilă înființarea unor cluburi de arte care să cultive creativitatea și expresivitatea copiilor, în vederea creșterii stimei de sine a acestora și depășirii barierelor psihologice auto-induse, ce împiedica pe termen lung adaptarea acestora în societate și cauzează riscul ridicat de abandon școlar.

Principalele beneficii ale acestei sub-activități sunt:

-Descoperirea și dezvoltarea copiilor talentați;

-Descoperirea pasiunilor și dezvoltarea abilităților;

-Dezvoltarea capacităților de interacțiune a copiilor;

-Dezvoltarea gândirii creative a participanților;

-Dezvoltarea spiritului de echipă;

-Promovarea nediscriminării în rândul copiilor;

-Promovarea interculturalității prin activități artistice cu tematică interetnică;

Activitățile cu caracter creativ vor încuraja gândirea critica, rezolvarea problemelor, încrederea în sine și dezvoltarea individuala în plan personal și academic, sprijinind formarea armonioasa a fiecărui copil.

. Program pentru reducerea discriminării bazate pe criterii etnice și promovarea interculturalității și egalității de șanse în rândul copiilor

În vederea dezvoltării acestui program, considerăm util înființarea unor cluburi de arte care să cultive creativitatea și expresivitatea copiilor, în vederea creșterii stimei de sine a acestora și depășirii barierelor psihologice auto-induse, ce împiedică pe termen lung adaptarea acestora în societate și cauzează riscul ridicat de abandon școlar.

Principalele beneficii ale acestei sub-activități sunt:

-Descoperirea și dezvoltarea copiilor talentați;

-Descoperirea pasiunilor și dezvoltarea abilităților;

-Dezvoltarea capacităților de interacțiune a copiilor;

-Dezvoltarea gândirii creative a participanților;

-Dezvoltarea spiritului de echipă;

-Promovarea nediscriminării în rândul copiilor;

-Promovarea interculturalității prin activități artistice cu tematică interetnică;

Activitățile cu caracter creativ vor încuraja gândirea critica, rezolvarea problemelor, încrederea în sine și dezvoltarea individuala în plan personal și academic, sprijinind formarea armonioasă a fiecărui copil.

Reglementare situație juridica (Acte)

Prin intermediul proiectului, se realizează o evaluare a situației juridice a gospodăriilor ce înglobează locuințe sau terenuri asupra cărora nu exista acte de proprietate, precum și o situație detaliată a persoanelor care nu dețin acte de identitate.

Problema lipsei actelor de proprietate asupra locuințelor sau terenurilor este foarte întâlnită în rândul gospodăriilor din comunitățile de romi necesitând intervenții specifice. Trebuie derulat un studiu preliminar de teren în fiecare comunitate de romi afectată de problema actelor de proprietate. În aceasta etapă, consilierii juridici vor realiza un dosar juridic individual pentru fiecare gospodărie ce nu deține acte de proprietate, pornind de la cazurile identificate în cercetarea preliminara efectuata la nivelul comunității. Acest dosar juridic va conține informații detaliate despre fiecare speță în parte, o analiză a cauzelor individuale care au condus la aceasta situație de fapt, un plan de acțiune pentru fiecare caz și documentațiile necesare pentru reglementarea problemei.

Consilierii juridici vor discuta și vor avea întâlniri de lucru cu fiecare persoană/gospodărie, cu autoritățile locale și alte autorități responsabile de reglementarea situației și va efectua investigații asupra fiecărei spețe.

Pe baza acestei evaluări individuale, se va continua cu acțiuni și demersuri specifice fiecărui caz. Pe baza dosarelor juridice individuale pregătite, Consilierul juridic va face toate demersurile legale pentru reglementarea actelor de proprietate din grupul țintă. Sunt vizate, conform cercetării preliminare, un număr de 130 de gospodării ce nu dețin acte de proprietate asupra locuinței sau terenului, care se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Toate aceste persoane au fost identificate în urma studiului realizat la nivelul comunității.

Printre acțiunile punctuale încadrate în aceasta etapa se numără:

– Realizarea demersurilor pentru cadastrare și intabulare, în cazul actelor de proprietate;

– Programarea de audiențe la autoritățile publice locale sau alte autorități responsabile de reglementarea actelor de proprietate, în situația în care exista blocaje procedurale;

– Înfățișări în instanță (acolo unde va fi cazul).

Incluziunea activă a seniorilor

Vom demara campanii si proiecte pentru ncurajarea incluziunii active a persoanelor in varsta in contextul masurilor pentru asigurarea imbatranirii active ca de exemplu :
– programe pentru incurajarea participarii varstnicilor la viata sociala, prevenirea izolarii sau a institutionalizarii
– programe de voluntariat transgenerationale : tineri de voluntari din sector care sa asigurare transferul de competente digitale catre senior

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

-favorizarea incluziunii active
– acces egal la servicii de calitate
– acces la protecția socială
– favorizarea incluziunii în educație
– dezvoltarea centrelor de zi destinate copiilor cu dizabilități, cu dezvoltarea posibilității de a acorda dupa caz îngrijiri specializate la domiciliu.
– măsuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru persoanele fără capacitatea de exercițiu sau cu capacitate de exercitiu redusă.
– organizarea de cursuri destinate părinților copiilor cu dizabilități în vederea dezvoltării abilităților parentale specifice.
– dezvoltarea rețelei de locuințe protejate

SALUBRITATE

Infrastructură pentru salubritate

Se vor realiza investiții pentru a crea infrastructura necesară în vederea gestionării eficiente a proceselor de colectare selectivă a deșeurilor precum și pentru creșterea gradului de reciclare la nivelul sectorului.

Educare și informare

Vor fi realizate campanii de informare și educare în legătură cu colectarea selectivă, sortarea și reciclarea deșeurilor. Aceste campanii se vor realiza adaptat, având în vedere grupuri țintă cu diferite caracteristici socio-demografice.

Parteneriate

Realizarea de parteneriate cu entități din domeniul protecției mediului în vederea desfășurării de campanii comune. (Ex: instituții de învățământ, ONG-uri, asociații, companii, etc)

Exemple de bune practici

Realizarea unui sistem de colectare selectivă model la nivelul instituțiilor aflate în subordinea Primăriei și a Consiliului Local Sector 6.

SIGURANȚĂ

Reorganizarea și eficientizarea Poliției Locale Sector 6.

Coordonare și cooperare cu instituțiile similare (Poliția Locală a Municipiului București, Poliția Română, Jandarmerie, Garda de Mediu, Inspectoratul de Stat în Construcții).

Realizarea unor campanii de informare despre modul de organizare și acțiune al Poliției Locale. 

Campanii de prevenire și sancționare a unor ilegalități frecvente din anumite zone problemă (Ex: depozitarea deșeurilor necontrolată a deșeurilor în zone precum Strada Liniei, Lacul Morii, CET Vest).

Asigurarea siguranței la obiectivele de interes public. Exemplu: siguranta in scoli, stoparea si prevenirea traficului de substante interzise si traficului de carne vie in scolile si liceele din sector cu ajutorul Poliției Locale

PROTECȚIA ANIMALELOR

Reabilitarea locurilor de joacă pentru animalele cu stăpân.

Campanii de sterilizare gratuită pentru câini și pisici (colaborare cu ASPA București, dar și cu UAT-urile vecine din Ilfov).

Încurajarea adopției de câini și pisici din adăposturile ASPA.

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 6

Conectarea Sectorului 6 la oraș și împrejurimi, precum și accesibilizarea lui.

Sectorul 6 este unul dintre cele mai aglomerate sectoare, fiind probleme atât la deplasarea spre centrul orașului cât și la deplasarea spre localitățile vecine.

Punctul de pornire în elaborarea soluțiilor pentru îmbunătățirea traficului în sector este Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). Străzile trebuie proiectate pentru a reduce dependența de autoturismele personale și pentru a promova alternative sigure, sustenabile care pot ajuta la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

În Sectorul 6, în 2017, conform Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 6, figurau ca înmatriculate în sector un număr de 133.236 autovehicule, din care 1.274 erau cu tonaj mai mare de 12t.

București e pe locul 5 în lume și nr 1 în Europa în topul celor mai congestionate orașe, conform Tomtom Traffic Index.

SOLUȚII ȘI PROPUNERI

Benzi Unice pentru transportul public

Crearea de benzi unice pentru mijloacele de transport public pe bulevardele Iuliu Maniu și Drumul Taberei (în colaborare cu Primăria Capitalei și instituțiile din subordine).

StrăziNoi în Sectorul 6 - proiect de interconectare a cartierelor

Realizarea unor căi de conexiune între cartiere:
Legătura Militari-Prelungirea Ghencea, un bulevard cu două benzi pe sens, bandă specială transport in comun, spațiu verde intermediar, pista de biciclete cu protecție laterală, aliniament de arbori pe parțile laterale; Pe traseul Str. Valea Cascadelor – Str. Valea Largă – Bd. Prelungirea Ghencea
Legătura Drumul Taberei-Șoseaua Alexandriei, un bulevard cu două benzi pe sens, bandă unică transport public, spațiu verde intermediar, pistă de biciclete cu protecție laterală, aliniament de arbori pe parțile laterale.Pe traseul intersecție Str. Brașov – Ghencea printr-un bulevard nou spre Șos. Alexandriei.

Proiect Linia verde - Strada Liniei

Reabilitarea infrastructurii urbane de pe Strada Liniei și
printr-un proiect modern care să aibă ca rezultat o linie verde care să cuprindă: tren urban, pistă pentru transportul alternativ, traseu pietonal, aliniamente de copaci, arbuști și gazon, puncte de repaus și recereere. Totul având la bază un concurs de idei și proiecte.

Străpungeri Centură

Sprijinirea demersurilor PMB pentru realizarea a două noi legături către Centura București: Prelungirea Bulevardului
3. Sectorul 6 – conectat și accesibil
21
Timișoara către Centură și o Prelungire la Calea Giulești către Centură.

Infrastructură – Parcări

Identificarea de terenuri în vederea construirii de parcări subterane și supraterane. În primă fază se va evalua modul în care parte dintre actualele parcări la sol vor putea să fie transformate și reamenajate în vederea mării capacității

Reorganizarea străzilor secundare din sector cu sens unic pentru a permite parcarea mașinilor pe o parte a carosabilului și circulația pietonilor pe cealaltă

Verificarea modului în care se aplică legea la imobilele nou construite astfel încât locurile de parcare prevăzute în autorizații sa nu fie doar pe hârtie.

Poarta Intermodală M-3A1 transformare Depou Militari

Zona Depoului Militari va fi transformată într-o adevărată poartă de intrare în oraș prin construirea unei parcări tip Park and Ride și prin realizarea unei stații intermodale ce va folosi și dezvolta infrstructura zonei: intrările auto dinspre Autostrada A1 și Centura București, infrastructura de tramnvai precum și cea feroviară ce va permite o conectare a sectorului la viitoarea infrastructură feroviară urbană și periurbană a Bucureștiului

Parteneriate și colaborări

Proiectele ce vizează mobilitatea urbană sunt caracterizate în general de necesitatea cooperării și colaborării interinstituționale. Vom încuraja un dialog permanent între administrația locală si alte entități precum: Primăria Capitalei și celelalte primării de sector, administrațiile
3. Sectorul 6 – conectat și accesibilP
22
UAT-urilor vecine, administrația centrală, companii private, ONG-uri și asociații, alte posibile entități. Suplimentar față de ideile deja menționate, câteva exemple de proiecte ce ar putea să fie sprijinite sau inițiate:

Proiect Supralărgire Prelungirea Ghencea – colaborare cu Primăria Capitalei,

Parcare tip Park and Ride – colaborare cu Primăria Ciorogârla,

Parteneriat Parcări – colaborare cu marii retaileri din Sector, dar și cu alte instituții publice.

Transport alternativ

Primăria Sectorului 6 în colaborare cu Primăria Capitalei și administrațiile localităților vecine va realiza traseele și infrastructura necesară pentru transportul alternativ. Vor fi avute în vedere atât rute către centrul orașului și localitățile limitrofe, dar și posibile rute de agrement.
Va fi dezvoltată infrastructura de suport pentru transportul alternativ: parcări de reședință, parcări publice, puncte de repaus.

Accesibilizare

Accesibilizarea infrastructurii urbane va fi o prioritate a administrației locale atât pentru proiectele de investiții noi cât și pentru proiectele deja existente.

Exemple de elemente avute în vedere: eliminarea bordurilor și a pragurilor de nivel din dreptul trecerilor de pietoni și înlocuirea cu rampe de acces, semaforizare pentru persoanele nevăzătoare.

Verificarea modului în care se aplică legea și normativele în vigoare în cadrul instituțiilor din Sectorul 6 și luarea măsurilor necesare în vederea remedierii problemelor.

Compartimentul Minorități Etnice

PROPUNERI

Grădină Urbană și zonă de Agrement Lacul Morii

Propunem în zona Lacului Morii, în colaborare cu localitatea Chiajna construirea unui parc de mari dimensiuni, ce poate deveni, împreună cu Lacul Morii, Parcul Crângași și Pădurea Roșu cel mai important pol de atracție pentru recreere și divertisment al Capitalei. Acest proiect va fi realizat având la bază un concurs internațional de proiecte.

Amenajarea unor noi zone verzi - Parcul Serelor în Prelungirea Ghencea

Propunem realizarea unor noi parcuri în sector pentru recreere/agrement, cu respectarea principiilor sustenabilității. De exemplu, în Prelungirea Ghencea poate fi amenajat un parc de minimum 10 ha pe amplasamentul fostelor sere Militari.

Plantarea de specii vegetale cu eficiență în captarea substanțelor poluante.
Refacerea unor spații verzi afectate

(aliniamente stradale, alveole), apelând la specialiști în domeniu.

Alte măsuri

Realizarea Registrului Spațiilor Verzi la nivelul Sectorului 6 în colaborare cu Primăria Capitalei.

Toaletarea copacilor respectând regulile de tăiere specifice fiecărei specii, precum și avizele în acord cu legislația în vigoare.

Amenajarea de “Terase verzi” prin creare de grădini pe acoperișurile cladirilor, cu asigurarea hidroizolației corespunzătoare, și de “perete verde”.

Redeschiderea curților școlilor pentru activități sportive și recreative.

Crearea de colțuri de agrement în zonele virane dintre blocuri.

Realizarea de piste de alergare.